Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–48 z 182
verze pro mobil
Počet druhů: 40zobrazit vybrané
Ajuga genevensis
zběhovec lesní
podrobnosti
Anthericum ramosum
bělozářka větevnatá
podrobnosti
Aristolochia clematitis
podražec křovištní
podrobnosti
Asclepias syriaca
klejicha hedvábná (klejicha vatočník)
podrobnosti
Avenula pratensis
ovsíř luční
podrobnosti
Campanula barbata
zvonek vousatý
podrobnosti
Carex aterrima
ostřice nejtmavší (ostřice zčernalá)
podrobnosti
Carlina biebersteinii
pupava Biebersteinova
podrobnosti
Centaurea stenolepis
chrpa úzkoperá (chrpina úzkoperá)
podrobnosti
Chenopodium vulvaria
merlík smrdutý
podrobnosti
Clematis vitalba
plamének plotní
podrobnosti
Crataegus monogyna
hloh jednosemenný
podrobnosti
Digitalis grandiflora
náprstník velkokvětý
podrobnosti
Drosera anglica
rosnatka anglická
podrobnosti
Eriophorum vaginatum
suchopýr pochvatý
podrobnosti
Ficaria calthifolia
orsej blatoucholistý
podrobnosti
Gentianella amarella
hořeček nahořklý
podrobnosti
Heleochloa schoenoides
bahenka šášinovitá
podrobnosti
Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum
devaterník velkokvětý tmavý
podrobnosti
Lathyrus pannonicus subsp. pannonicus
hrachor panonský pravý
podrobnosti
Loranthus europaeus
ochmet evropský
podrobnosti
Monotropa hypopitys
hnilák smrkový
podrobnosti
Neottia nidus-avis
hlístník hnízdák
podrobnosti
Orchis purpurea
vstavač nachový
podrobnosti
Oxycoccus palustris
klikva bahenní
podrobnosti
Phyteuma nigrum
zvonečník černý
podrobnosti
Potentilla recta
mochna přímá
podrobnosti
Rhodiola rosea
rozchodnice růžová
podrobnosti
Rosa gallica
růže galská (růže keltská)
podrobnosti
Rumex maritimus
šťovík přímořský
podrobnosti
Rumex stenophyllus
šťovík úzkolistý
podrobnosti
Salvia pratensis
šalvěj luční
podrobnosti
Sambucus ebulus
bez chebdí
podrobnosti
Schoenoplectus tabernaemontani
skřípinec Tabernaemontanův
podrobnosti
Senecio subalpinus
starček podalpský
podrobnosti
Sorbus aria
jeřáb muk (muk)
podrobnosti
Swertia perennis
kropenáč vytrvalý
podrobnosti
Torilis japonica
tořice japonská
podrobnosti
Typha latifolia
orobinec širokolistý
podrobnosti
Utricularia minor
bublinatka menší
podrobnosti


Počet společenstev: 102
Adenostylo alliariae-Athyrietum distentifolii
subalpínská kapradinová vegetace s papratkou horskou
podrobnosti
Agropyro cristati-Kochietum prostratae
reliktní vegetace obnažených sprašových svahů
podrobnosti
Alliario petiolatae-Chaerophylletum temuli
nitrofilní lemová vegetace s krabilicí mámivou
podrobnosti
Alysso alyssoidis-Sedetum
bazifilní vegetace skalních výchozů s rozchodníkem bílým
podrobnosti
Aphano arvensis-Matricarietum chamomillae
acidofilní plevelová vegetace v mírně teplých oblastech s heřmánkem pravým
podrobnosti
Arctietum lappae
ruderální vegetace s lopuchem plstnatým a lopuchem větším
podrobnosti
Artemisio vulgaris-Echinopsietum sphaerocephali
ruderální vegetace s invazním bělotrnem kulatohlavým
podrobnosti
Arunco vulgaris-Lunarietum redivivae
vegetace suťových svahů s měsíčnicí lékařskou a udatnou lesní
podrobnosti
Asclepiadetum syriacae
ruderální vegetace s invazní klejichou hedvábnou
podrobnosti
Atriplicetum nitentis
ruderální vegetace s lebedou lesklou
podrobnosti
Atriplicetum roseae
ruderální vegetace s lebedou růžovou
podrobnosti
Berteroetum incanae
teplomilná ruderální vegetace s šedivkou šedou
podrobnosti
Buniadetum orientalis
ruderální vegetace s invazním rukevníkem východním
podrobnosti
Bupleuro longifoliae-Calamagrostietum arundinaceae
subalpínské trávníky s třtinou rákosovitou
podrobnosti
Calystegio sepium-Epilobietum hirsuti
vegetace vlhkých míst s vrbovkou chlupatou
podrobnosti
Calystegio sepium-Impatientetum glanduliferae
vegetace vlhkých míst s netýkavkou žláznatou
podrobnosti
Cardarietum drabae
ruderální vegetace s vesnovkou obecnou
podrobnosti
Carduo acanthoidis-Onopordetum acanthii
teplomilná ruderální vegetace s ostropsem trubilem
podrobnosti
Carici pendulae-Eupatorietum cannabini
vegetace narušovaných podmáčených stanovišť s ostřicí převislou
podrobnosti
Caucalido platycarpi-Conringietum orientalis
bazifilní plevelová vegetace obilných polí s dejvorcem velkoplodým
podrobnosti
Cetrario-Festucetum supinae
kostřavové alpínské trávníky s lišejníky
podrobnosti
Chaerophyllo hirsuti-Cicerbitetum alpinae
mléčivcové nivy montánního stupně
podrobnosti
Chaerophyllo hirsuti-Filipenduletum ulmariae
horská vlhká tužebníková lada s krabilicí chlupatou
podrobnosti
Chamaeplietum officinalis
ruderální vegetace s hulevníkem lékařským
podrobnosti
Chenopodietum botryos
ruderální vegetace s merlíkem hroznovým
podrobnosti
Chenopodietum stricti
ruderální vegetace s merlíkem bílým
podrobnosti
Convolvulo arvensis-Brometum inermis
ruderální vegetace se sveřepem bezbranným
podrobnosti
Convolvulo arvensis-Elytrigietum repentis
ruderální vegetace s pýrem plazivým
podrobnosti
Conyzo canadensis-Lactucetum serriolae
ruderální vegetace s locikou kompasovou
podrobnosti
Crepido conyzifoliae-Calamagrostietum villosae
subalpínské trávníky s třtinou chloupkatou
podrobnosti
Cuscuto europaeae-Calystegietum sepium
vegetace vlhkých míst s bylinnými liánami
podrobnosti
Cynodontetum dactyli
ruderální trávníky s troskutem prstnatým
podrobnosti
Cynodonto dactyli-Atriplicetum tataricae
ruderální vegetace s lebedou tatarskou
podrobnosti
Daphno mezerei-Dryopteridetum filicis-maris
subalpínská kapradinová vegetace s kapradí samcem
podrobnosti
Dauco carotae-Crepidetum rhoeadifoliae
teplomilná ruderální vegetace se škardou smrdutou mákolistou
podrobnosti
Dauco carotae-Picridetum hieracioidis
teplomilná ruderální vegetace s hořčíkem jestřábníkovitým
podrobnosti
Descurainio sophiae-Atriplicetum oblongifoliae
ruderální vegetace s lebedou podlouhlolistou
podrobnosti
Digitario sanguinalis-Eragrostietum minoris
ruderální a plevelová vegetace s miličkou menší
podrobnosti
Echinochloo cruris-galli-Chenopodietum polyspermi
plevelová vegetace obilnin a okopanin na neutrálních půdách
podrobnosti
Epilobio montani-Geranietum robertiani
nitrofilní lemová vegetace s kakostem smrdutým
podrobnosti
Eragrostio minoris-Polygonetum arenastri
suchomilná sešlapávaná vegetace s miličkou menší a truskavcem obecným
podrobnosti
Eragrostio poaeoidis-Panicetum capillaris
ruderální trávníky s prosem vláskovitým
podrobnosti
Erophilo vernae-Arabidopsietum thalianae
jarní plevelová vegetace na kyselých půdách
podrobnosti
Falcario vulgaris-Elytrigietum repentis
ruderální vegetace se srpkem obecným
podrobnosti
Festuco pallentis-Aurinietum saxatilis
tařicová vegetace silikátových skal
podrobnosti
Festuco-Veronicetum dillenii
teplomilná acidofilní vegetace efemérních rozrazilů
podrobnosti
Herniarietum glabrae
sešlapávaná vegetace s průtržníkem lysým
podrobnosti
Hordeetum murini
ruderální trávníky s ječmenem myším
podrobnosti
Hordeo murini-Brometum sterilis
ruderální trávníky se sveřepem jalovým
podrobnosti
Hyoscyamo nigri-Conietum maculati
ruderální vegetace s bolehlavem plamatým
podrobnosti
Hyoscyamo nigri-Malvetum neglectae
nízká ruderální vegetace se slézem přehlíženým
podrobnosti
Ivaetum xanthiifoliae
ruderální vegetace s pouvou řepňolistou
podrobnosti
Jasiono montanae-Festucetum ovinae
podhorské acidofílní trávníky mělkých půd
podrobnosti
Junco effusi-Molinietum caerulae
acidofilní bezkolencové louky
podrobnosti
Junco trifidi-Empetretum hermaphroditi
skalní alpínská vřesoviště s šichou
podrobnosti
Kochietum densiflorae
ruderální vegetace s bytelem metlatým
podrobnosti
Laserpitio archangelicae-Dactylidetum glomeratae
subalpínské srhové nivy
podrobnosti
Lathyro tuberosi-Adonidetum aestivalis
bazifilní plevelová vegetace obilných polí s hlaváčkem letním
podrobnosti
Linario-Brometum tectorum
ruderální trávníky se sveřepem střešním
podrobnosti
Lolietum perennis
vytrvalá travinná vegetace sešlapávaných míst
podrobnosti
Loto tenuis-Potentilletum anserinae
slané mochnové trávníky
podrobnosti
Malvetum pusillae
nízká ruderální vegetace se slézem nizounkým
podrobnosti
Malvo neglectae-Chenopodietum vulvariae
ruderální vegetace s merlíkem smrdutým
podrobnosti
Melilotetum albo-officinalis
ruderální vegetace s komonicí bílou a komonicí lékařskou
podrobnosti
Pado borealis-Sorbetum aucupariae
subalpínské jeřábovo-střemchové křoviny
podrobnosti
Pastinaco sativae-Arrhenatheretum elatioris
eutrofní ovsíkové louky
podrobnosti
Petasitetum hybridi
vegetace niv s devětsilem lékařským
podrobnosti
Petasitetum hybridi-kablikiani
vegetace štěrkových náplavů s devětsilem Kablíkové
podrobnosti
Plantagini arenariae-Senecionetum viscosi
ruderální vegetace s jitrocelem písečným
podrobnosti
Polygonetum arenastri
sešlapávaná vegetace s truskavcem obecným
podrobnosti
Polygono arenastri-Chenopodietum muralis
ruderální vegetace s merlíkem zedním
podrobnosti
Poo annuae-Coronopodetum squamati
nitrofilní sešlapávaná vegetace s vranožkou šupinatou
podrobnosti
Poo compressae-Tussilaginetum farfarae
ruderální vegetace obnažených ploch s podbělem lékařským
podrobnosti
Poo-Trisetetum flavescentis
podhorské kostřavovo-trojštětové louky
podrobnosti
Portulacetum oleraceae
ruderální a plevelová vegetace se šruchou zelnou
podrobnosti
Potentillo albae-Festucetum rubrae
kostřavové louky s mochnou bílou
podrobnosti
Potentillo argenteae-Artemisietum absinthii
teplomilná ruderální vegetace s pelyňkem pravým
podrobnosti
Prunello vulgaris-Ranunculetum repentis
vegetace lesních cest
podrobnosti
Ranunculo bulbosi-Arrhenatheretum elatioris
suché ovsíkové louky
podrobnosti
Ranunculo platanifolii-Adenostyletum alliariae
subalpínské havezové nivy
podrobnosti
Rudbeckio laciniatae-Solidaginetum canadensis
ruderální vegetace s invazními zlatobýly
podrobnosti
Sagino procumbentis-Bryetum argentei
sešlapávaná vegetace s úrazníkem položeným a prutníkem stříbřitým
podrobnosti
Salici silesiacae-Betuletum carpaticae
subalpínské křoviny s břízou karpatskou
podrobnosti
Salvio nemorosae-Marrubietum peregrini
teplomilná ruderální vegetace s jablečníkem cizím
podrobnosti
Sambucetum ebuli
ruderální vegetace s bezem chebdím
podrobnosti
Saxifrago paniculatae-Agrostietum alpinae
alpínské skalní trávníky s psinečkem alpským
podrobnosti
Sclerantho annui-Arnoseridetum minimae
plevelová vegetace obilnin na chudých písčitých půdách
podrobnosti
Sclerochloo durae-Polygonetum arenastri
teplomilná sešlapávaná vegetace s tužankou tvrdou
podrobnosti
Scorzonero parviflorae-Juncetum gerardii
slané trávníky se sítinou Gérardovou
podrobnosti
Sicyo angulatae-Echinocystietum lobatae
vegetace vlhkých míst se štětincem laločnatým
podrobnosti
Sisymbrietum altissimi
ruderální vegetace s hulevníkem vysokým
podrobnosti
Sisymbrietum loeselii
ruderální vegetace s hulevníkem Loeselovým
podrobnosti
Spergulo arvensis-Scleranthetum annui
acidofilní plevelová vegetace v chladných oblastech s chmerkem ročním
podrobnosti
Stachyo annuae-Setarietum pumilae
bazifilní plevelová vegetace obilných polí s čistcem ročním
podrobnosti
Stachyo sylvaticae-Impatientetum noli-tangere
nitrofilní lemová vegetace s netýkavkou nedůtklivou
podrobnosti
Tanaceto vulgaris-Artemisietum vulgaris
ruderální vegetace s vratičem obecným a pelyňkem černobýlem
podrobnosti
Torilidetum japonicae
nitrofilní lemová vegetace s tořicí japonskou
podrobnosti
Trollio altissimi-Geranietum sylvatici
subalpínské upolínové nivy
podrobnosti
Urtico urentis-Chenopodietum boni-henrici
ruderální vegetace s merlíkem všedobrem a měrnicí černou
podrobnosti
Veronicetum hederifolio-triphylli
jarní efemérní vegetace polních plevelů na bazických půdách
podrobnosti
Veronico-Lamietum hybridi
mírně teplomilná plevelová vegetace okopanin s mléči
podrobnosti
Violo sudeticae-Deschampsietum cespitosae
subalpínské metlicové trávníky
podrobnosti
zobrazit vybrané
Počet fotografií: 1–48 z 182
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 8.3.2018

TOPlist