Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–48 z 76
verze pro mobil
Počet druhů: 23zobrazit vybrané
Aegopodium podagraria
bršlice kozí noha
podrobnosti
Armeria vulgaris
trávnička obecná
podrobnosti
Artemisia campestris
pelyněk ladní
podrobnosti
Atriplex patula
lebeda rozkladitá
podrobnosti
Batrachium baudotii
lakušník Baudotův
podrobnosti
Carex dioica
ostřice dvoudomá (tuřice dvoudomá)
podrobnosti
Carex vaginata
ostřice pochvatá
podrobnosti
Cirsium heterophyllum
pcháč různolistý
podrobnosti
Dactylorhiza fuchsii subsp. sudetica
prstnatec Fuchsův chladnomilný
podrobnosti
Digitalis purpurea
náprstník červený
podrobnosti
Eleocharis quinqueflora
bahnička chudokvětá
podrobnosti
Erica carnea
vřesovec pleťový
podrobnosti
Erica tetralix
vřesovec čtyřřadý
podrobnosti
Gentianella lutescens subsp. carpatica
hořeček žlutavý karpatský
podrobnosti
Hammarbya paludosa
měkkyně bahenní
podrobnosti
Helianthus tuberosus
slunečnice topinambur
podrobnosti
Lathyrus palustris
hrachor bahenní
podrobnosti
Melampyrum nemorosum var. praecox
černýš hajní časný
podrobnosti
Pedicularis exaltata
všivec statný
podrobnosti
Pleurospermum austriacum
mázdřinec rakouský
podrobnosti
Rubus chamaemorus
ostružiník moruška
podrobnosti
Scheuchzeria palustris
blatnice bahenní
podrobnosti
Solidago virgaurea subsp. minuta
zlatobýl obecný alpínský
podrobnosti


Počet společenstev: 42
Anthriscetum trichospermae
jarní nitrofilní lemová vegetace s kerblíkem třebulí
podrobnosti
Anthrisco nitidae-Aegopodietum podagrariae
horská nitrofilní lemová vegetace s kerblíkem lesklým
podrobnosti
Asplenietum cuneifolii
vegetace hadcových skal se sleziníkem hadcovým a sleziníkem nepravým
podrobnosti
Asplenietum rutae-murariae-trichomanis
vegetace výslunných vápencových skal se sleziníkem routičkou
podrobnosti
Asplenio trichomanis-Polypodietum vulgaris
vegetace stinných silikátových skal s osladičem obecným
podrobnosti
Asteretum lanceolati
vegetace s invazními severoamerickými hvězdnicemi
podrobnosti
Chaerophylletum aromatici
nitrofilní ruderální vegetace s krabilicí zápašnou
podrobnosti
Chaerophylletum aurei
nitrofilní ruderální vegetace s krabilicí zlatoplodou
podrobnosti
Chaerophylletum bulbosi
nitrofilní ruderální vegetace s krabilicí hlíznatou
podrobnosti
Cirsio pannonici-Seslerietum caeruleae
pěchavové trávníky bílých strání
podrobnosti
Corydalidetum luteae
vegetace zdí s dymnivkou žlutou
podrobnosti
Cymbalarietum muralis
vegetace zdí se zvěšincem zedním
podrobnosti
Cystopteridetum fragilis
vegetace stinných vápencových skal s puchýřníkem křehkým a sleziníkem zeleným
podrobnosti
Digitali purpureae-Epilobietum angustifolii
vegetace narušovaných stanovišť s náprstníkem červeným
podrobnosti
Digitali-Senecionetum ovati
vegetace narušovaných stanovišť se starčkem Fuchsovým
podrobnosti
Elytrigio repentis-Aegopodietum podagrariae
nitrofilní ruderální vegetace s bršlicí kozí nohou
podrobnosti
Erysimo crepidifolii-Festucetum valesiacae
středočeské a severočeské skalní stepi s kostřavou walliskou
podrobnosti
Festuco pallentis-Saxifragetum rosaceae
vegetace skal a sutí s lomikamenem trsnatým
podrobnosti
Galeopsietum angustifoliae
vegetace bazických osypů s jednoletými druhy
podrobnosti
Geranio sanguinei-Dictamnetum albae
lemy s třemdavou bílou
podrobnosti
Gymnocarpietum robertiani
vegetace bazických osypů s bukovincem vápencovým
podrobnosti
Gymnocarpio dryopteridis-Athyrietum filicis-feminae
vegetace narušovaných stanovišť a stinných skal s papratkou samičí
podrobnosti
Junco effusi-Calamagrostietum villosae
vegetace narušovaných stanovišť s třtinou chloupkatou
podrobnosti
Koelerio macranthae-Stipetum joannis
stepní vegetace s péřitými kavyly
podrobnosti
Lolio perennis-Matricarietum discoideae
sešlapávaná vegetace s invazním heřmánkem terčovitým
podrobnosti
Notholaeno marantae-Sempervivetum
vegetace hadcových skal s podmrvkou hadcovou
podrobnosti
Oenothero biennis-Helianthetum tuberosi
ruderální vegetace s invazní slunečnicí topinamburem
podrobnosti
Pteridietum aquilini
vegetace narušovaných stanovišť a acidofilních lemů s hasivkou orličí
podrobnosti
Rubo idaei-Calamagrostietum arundinaceae
vegetace narušovaných stanovišť s třtinou rákosovitou
podrobnosti
Saxifrago paniculatae-Seslerietum caeruleae
mezofilní pěchavové trávníky
podrobnosti
Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati
širokolisté válečkové trávníky teplých oblastí
podrobnosti
Senecioni sylvatici-Galeopsietum ladani
vegetace silikátových osypů s jednoletými druhy
podrobnosti
Senecioni-Epilobietum angustifolii
vegetace narušovaných stanovišť se starčkem lesním a vrbovkou úzkolistou
podrobnosti
Seselio ossei-Festucetum pallentis
kostřavová egetace středočeských a severočeských minerálně bohatých skal
podrobnosti
Symphyto officinalis-Anthriscetum sylvestris
nitrofilní ruderální vegetace s kerblíkem lesním
podrobnosti
Teucrio botryos-Melicetum ciliatae
vegetace vápencových osypů se strdivkou brvitou
podrobnosti
Trifolio alpestris-Geranietum sanguinei
lemy s kakostem krvavým
podrobnosti
Trifolio medii-Agrimonietum eupatoriae
lemy s jetelem prostředním
podrobnosti
Urtico dioicae-Heracleetum mantegazziani
vegetace s invazním bolševníkem velkolepým
podrobnosti
Urtico dioicae-Parietarietum officinalis
nitrofilní bylinná vegetace s drnavcem lékařským
podrobnosti
Viscario vulgaris-Avenuletum pratensis
acidofilní suché trávníky mírně teplých oblastí
podrobnosti
Woodsio ilvensis-Asplenietum septentrionalis
vegetace výslunných silikátových skal se sleziníkem severním a kapradinkou skalní
podrobnosti
zobrazit vybrané
Počet fotografií: 1–48 z 76
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 8.3.2018

TOPlist