Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–48 z 153
verze pro mobil
Počet druhů: 95zobrazit vybrané
Acer platanoides
javor mléč
podrobnosti
Acer pseudoplatanus
javor klen
podrobnosti
Achillea pannonica
řebříček panonský
podrobnosti
Adonis vernalis
hlaváček jarní
podrobnosti
Alliaria petiolata
česnáček lékařský
podrobnosti
Amaranthus deflexus
laskavec skloněný
podrobnosti
Anthemis ruthenica
rmen rusínský (rmen ukrajinský)
podrobnosti
Anthriscus caucalis
kerblík obecný
podrobnosti
Artemisia tournefortiana
pelyněk Tournefortův
podrobnosti
Astragalus onobrychis
kozinec vičencovitý
podrobnosti
Cardamine amara
řeřišnice hořká
podrobnosti
Carduus nutans
bodlák nicí
podrobnosti
Carex humilis
ostřice nízká
podrobnosti
Carex melanostachya
ostřice černoklasá
podrobnosti
Carex michelii
ostřice Micheliova
podrobnosti
Carex pilosa
ostřice chlupatá
podrobnosti
Carex praecox
ostřice časná (tuřice časná)
podrobnosti
Cerastium tenoreanum
rožec Tenoreův
podrobnosti
Chaerophyllum temulum
krabilice mámivá
podrobnosti
Chamaecytisus austriacus
čilimník rakouský
podrobnosti
Chamaecytisus ratisbonensis
čilimník řezenský
podrobnosti
Cornus mas
dřín jarní (svída dřín)
podrobnosti
Corydalis lutea
dymnivka žlutá (chocholačka žlutá)
podrobnosti
Crepis praemorsa
škarda ukousnutá
podrobnosti
Cytisus procumbens
čilimník poléhavý (kručinkovec poléhavý)
podrobnosti
Dentaria bulbifera
kyčelnice cibulkonosná
podrobnosti
Echium maculatum
hadinec červený
podrobnosti
Erucastrum nasturtiifolium
ředkevník potočnicolistý
podrobnosti
Euonymus verrucosa
brslen bradavičnatý
podrobnosti
Euphorbia cyparissias
pryšec chvojka
podrobnosti
Euphorbia lucida
pryšec lesklý
podrobnosti
Euphorbia villosa
pryšec kosmatý
podrobnosti
Euphorbia waldsteinii
pryšec prutnatý
podrobnosti
Festuca drymeja
kostřava horská
podrobnosti
Festuca pseudovina
kostřava nepravá
podrobnosti
Ficaria verna
orsej jarní hlíznatý
podrobnosti
Fragaria viridis
jahodník trávnice
podrobnosti
Galeobdolon argentatum
pitulník postříbřený
podrobnosti
Glaucium corniculatum
rohatec růžkatý
podrobnosti
Hacquetia epipactis
hvězdnatec zubatý (hvězdnatec čemeřicový)
podrobnosti
Helianthemum canum
devaterník šedý
podrobnosti
Hypochaeris maculata
prasetník plamatý (náholník plamatý)
podrobnosti
Inula hirta
oman srstnatý
podrobnosti
Iva xanthiifolia
pouva řepňolistá
podrobnosti
Jurinea mollis
sinokvět měkký
podrobnosti
Knautia dipsacifolia
chrastavec lesní
podrobnosti
Kochia prostrata
bytel rozprostřený
podrobnosti
Koeleria macrantha
smělek štíhlý
podrobnosti
Lamium album
hluchavka bílá
podrobnosti
Lamium amplexicaule
hluchavka objímavá
podrobnosti
Lappula squarrosa
strošek pomněnkový
podrobnosti
Laser trilobum
timoj trojlaločný
podrobnosti
Lemna trisulca
okřehek trojbrázdý
podrobnosti
Loranthus europaeus
ochmet evropský
podrobnosti
Lythrum hyssopifolia
kyprej yzopolistý
podrobnosti
Melica ciliata
strdivka brvitá
podrobnosti
Melica transsilvanica
strdivka sedmihradská
podrobnosti
Nonea pulla
pipla osmahlá
podrobnosti
Onobrychis arenaria
vičenec písečný
podrobnosti
Orchis pallens
vstavač bledý
podrobnosti
Orobanche alba
záraza bílá
podrobnosti
Orobanche caryophyllacea
záraza hřebíčková
podrobnosti
Oxytropis pilosa
vlnice chlupatá
podrobnosti
Papaver maculosum subsp. austromoravicum
mák bělokvětý jihomoravský
podrobnosti
Phlomis tuberosa
sápa hlíznatá
podrobnosti
Poa badensis
lipnice bádenská
podrobnosti
Polygala amara
vítod hořký
podrobnosti
Polygala major
vítod větší
podrobnosti
Prunus armeniaca
meruňka obecná
podrobnosti
Prunus fruticosa
třešeň křovitá
podrobnosti
Prunus mahaleb
mahalebka obecná
podrobnosti
Prunus tenella
mandloň nízká
podrobnosti
Pulicaria dysenterica
blešník úplavičný
podrobnosti
Pulsatilla pratensis
koniklec luční
podrobnosti
Pyrus communis
hrušeň obecná
podrobnosti
Quercus cerris
dub cer
podrobnosti
Rapistrum perenne
řepovník vytrvalý
podrobnosti
Reseda phyteuma
rýt velkokališný
podrobnosti
Rosa majalis
růže májová
podrobnosti
Rumex thyrsiflorus
šťovík rozvětvený (kyseláč rozvětvený)
podrobnosti
Samolus valerandi
solenka Valerandova
podrobnosti
Saxifraga granulata
lomikámen zrnatý
podrobnosti
Scabiosa columbaria
hlaváč fialový
podrobnosti
Schoenoplectus tabernaemontani
skřípinec Tabernaemontanův
podrobnosti
Sesleria caerulea
pěchava vápnomilná
podrobnosti
Sium latifolium
sevlák potoční
podrobnosti
Smyrnium perfoliatum
tromín prorostlý
podrobnosti
Tephroseris integrifolia
starček celolistý (pastarček celolistý)
podrobnosti
Thesium linophyllon
lněnka lnolistá
podrobnosti
Thlaspi perfoliatum
penízek prorostlý
podrobnosti
Trinia glauca
bezobalka sivá
podrobnosti
Tripleurospermum inodorum
heřmánkovec nevonný
podrobnosti
Viola pumila
violka nízká
podrobnosti
Viola tricolor subsp. saxatilis
violka trojbarevná skalní
podrobnosti
Vitis vinifera
réva vinná
podrobnosti


Počet společenstev: 9
Asplenio cuneifolii-Seslerietum caeruleae
pěchavové trávníky na hadci
podrobnosti
Carici pilosae-Carpinetum betuli
karpatské dubohabřiny
podrobnosti
Chelidonio majoris-Robinietum pseudoacaciae
mezofilní akátiny s dominantními nitrofyty
podrobnosti
Corniculario aculeatae-Corynephoretum canescentis
subatlantské trávníky vátých písků s paličkovcem šedavým
podrobnosti
Geranio sanguinei-Dictamnetum albae
lemy s třemdavou bílou
podrobnosti
Notholaeno marantae-Sempervivetum
vegetace hadcových skal s podmrvkou hadcovou
podrobnosti
Polygalo majoris-Brachypodietum pinnati
panonské širokolisté suché trávníky
podrobnosti
Prunetum fruticosae
stepní křoviny s třešní křovitou
podrobnosti
Stipetum tirsae
mezofilní stepi s kavylem tenkolistým
podrobnosti
zobrazit vybrané
Počet fotografií: 1–48 z 153
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 12.9.2020

TOPlist