Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–48 z 142
verze pro mobil
Počet druhů: 55zobrazit vybrané
Alisma gramineum
žabník trávolistý
podrobnosti
Alisma plantago-aquatica
žabník jitrocelový
podrobnosti
Arenaria serpyllifolia
písečnice douškolistá
podrobnosti
Asclepias syriaca
klejicha hedvábná (klejicha vatočník)
podrobnosti
Batrachium peltatum
lakušník štítnatý
podrobnosti
Bidens cernua
dvouzubec nicí
podrobnosti
Bidens radiata
dvouzubec paprsčitý
podrobnosti
Bolboschoenus yagara
kamyšník vrcholičnatý
podrobnosti
Calla palustris
ďáblík bahenní
podrobnosti
Callitriche hamulata
hvězdoš háčkatý
podrobnosti
Callitriche palustris
hvězdoš jarní
podrobnosti
Carex acuta
ostřice štíhlá
podrobnosti
Ceratophyllum demersum
růžkatec ostnitý (růžkatec ponořený)
podrobnosti
Ceratophyllum submersum
růžkatec bradavčitý (růžkatec potopený)
podrobnosti
Chenopodium ficifolium
merlík fíkolistý
podrobnosti
Cirsium canum
pcháč šedý
podrobnosti
Coleanthus subtilis
puchýřka útlá
podrobnosti
Cyperus flavescens
šáchor žlutavý (šáchorek žlutavý)
podrobnosti
Cyperus fuscus
šáchor hnědý (šáchor tmavý)
podrobnosti
Eleocharis palustris
bahnička mokřadní (bahnička bahenní)
podrobnosti
Elodea canadensis
vodní mor kanadský
podrobnosti
Equisetum fluviatile
přeslička poříční
podrobnosti
Glyceria maxima
zblochan vodní
podrobnosti
Gypsophila muralis
šater zední
podrobnosti
Hydrocharis morsus-ranae
voďanka žabí
podrobnosti
Isolepis setacea
bezosetka štětinovitá
podrobnosti
Leersia oryzoides
tajnička rýžovitá
podrobnosti
Lemna gibba
okřehek hrbatý
podrobnosti
Lycopus europaeus
karbinec evropský
podrobnosti
Lythrum salicaria
kyprej vrbice (kyprej obecný)
podrobnosti
Myosurus minimus
myší ocásek nejmenší
podrobnosti
Myriophyllum alterniflorum
stolístek střídavokvětý
podrobnosti
Myriophyllum spicatum
stolístek klasnatý
podrobnosti
Myriophyllum verticillatum
stolístek přeslenatý
podrobnosti
Najas minor
řečanka menší
podrobnosti
Nuphar lutea
stulík žlutý
podrobnosti
Nuphar pumila
stulík malý
podrobnosti
Nymphoides peltata
plavín štítnatý
podrobnosti
Persicaria hydropiper
rdesno peprník
podrobnosti
Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia
rdesno blešník pravé
podrobnosti
Pilularia globulifera
míčovka kulkonosná
podrobnosti
Potamogeton crispus
rdest kadeřavý
podrobnosti
Potamogeton lucens
rdest světlý
podrobnosti
Potamogeton natans
rdest vzplývavý
podrobnosti
Potamogeton nodosus
rdest uzlinatý
podrobnosti
Potamogeton pusillus
rdest maličký
podrobnosti
Rhamnus cathartica
řešetlák počistivý
podrobnosti
Sagittaria sagittifolia
šípatka vodní
podrobnosti
Schoenoplectus lacustris
skřípinec jezerní
podrobnosti
Sclerochloa dura
tužanka tvrdá
podrobnosti
Senecio vernalis
starček jarní
podrobnosti
Stratiotes aloides
řezan pilolistý
podrobnosti
Syringa vulgaris
šeřík obecný
podrobnosti
Tillaea aquatica
masnice vodní
podrobnosti
Trapa natans
kotvice plovoucí
podrobnosti


Počet společenstev: 70
Alismatetum lanceolati
mokřadní vegetace s žabníkem kopinatým
podrobnosti
Alopecuro-Alismatetum plantaginis-aquaticae
mokřadní vegetace s žabníkem jitrocelovým
podrobnosti
Anthriscetum trichospermae
jarní nitrofilní lemová vegetace s kerblíkem třebulí
podrobnosti
Asclepiadetum syriacae
ruderální vegetace s invazní klejichou hedvábnou
podrobnosti
Batrachio circinati-Alismatetum graminei
mokřadní vegetace s žabníkem trávolistým
podrobnosti
Beruletum erectae
mokřadní vegetace s potočníkem vzpřímeným
podrobnosti
Bidentetum cernuae
vegetace periodických mokřadů s dvouzubcem nicím
podrobnosti
Bidentetum tripartitae
vegetace letněných rybníků s dvouzubcem trojdílným a rdesnem blešníkem
podrobnosti
Bidenti frondosae-Atriplicetum prostratae
vegetace vlhkých půd s merlíkem sivým a lebedou rozprostřenou
podrobnosti
Butometum umbellati
mokřadní vegetace se šmelem okoličnatým
podrobnosti
Callitricho hamulatae-Ranunculetum fluitantis
vegetace menších toků chladnějších oblastí s hvězdošem háčkatým
podrobnosti
Calystegio sepium-Epilobietum hirsuti
vegetace vlhkých míst s vrbovkou chlupatou
podrobnosti
Caricetum gracilis
mokřadní vegetace s ostřicí štíhlou
podrobnosti
Caricetum ripariae
vegetace nížinných říčních niv s ostřicí pobřežní
podrobnosti
Cerastio dubii-Ranunculetum sardoi
vegetace nízkých jednoletých bylin v polních mokřadech teplých oblastí
podrobnosti
Ceratophylletum demersi
vegetace mělkých eutrofních vod s růžkatcem ostnitým
podrobnosti
Chaerophylletum aurei
nitrofilní ruderální vegetace s krabilicí zlatoplodou
podrobnosti
Charetum braunii
parožnatková vegetace s Chara braunii
podrobnosti
Charetum globularis
parožnatková vegetace s Chara globularis
podrobnosti
Chenopodietum ficifolii
nitrofilní vegetace s merlíkem fíkolistým
podrobnosti
Chenopodietum rubri
vegetace vlhkých půd s merlíkem sivým a merlíkem červeným
podrobnosti
Chenopodio chenopodioidis-Atriplicetum prostratae
vegetace vlhkých půd s merlíkem slanomilným
podrobnosti
Cicuto virosae-Caricetum pseudocyperi
mokřadní vegetace s rozpukem jízlivým a ostřicí nedošáchorem
podrobnosti
Corrigiolo littoralis-Bidentetum radiatae
vegetace letněných rybníků s dvouzubcem paprsčitým
podrobnosti
Descurainietum sophiae
ruderální vegetace s úhorníkem mnohodílným
podrobnosti
Eleocharitetum palustris
vegetace mělkých mokřadů s bahničkou mokřadní
podrobnosti
Elodeetum canadensis
vodní vegetace s vodním morem kanadským
podrobnosti
Equisetetum fluviatilis
mokřadní vegetace s přesličkou poříční
podrobnosti
Equiseto fluviatilis-Caricetum rostratae
vegetace oligotrofních stojatých vod s ostřicí zobánkatou
podrobnosti
Glycerietum fluitantis
mokřadní vegetace se zblochanem vzplývavým
podrobnosti
Hottonietum palustris
vegetace mělkých tůní a struh s žebratkou bahenní
podrobnosti
Hydrocharitetum morsus-ranae
vodní vegetace s voďankou žabí
podrobnosti
Hyoscyamo nigri-Malvetum neglectae
nízká ruderální vegetace se slézem přehlíženým
podrobnosti
Junco tenageiae-Radioletum linoidis
vegetace nízkých jednoletých travin na vlhkých píscích
podrobnosti
Lemnetum gibbae
vegetace hladiny mělkých vod s okřehkem hrbatým
podrobnosti
Lemnetum minori-turioniferae
vegetace hladiny mělkých vod s okřehkem červeným
podrobnosti
Lemnetum trisulcae
ponořená vegetace mělkých vod s okřehkem trojbrázdým
podrobnosti
Lemno gibbae-Wolffietum arrhizae
vegetace hladiny mělkých vod s drobničkou bezkořennou
podrobnosti
Lemno minoris-Riccietum fluitantis
ponořená vegetace mělkých vod s trhutkou plovoucí
podrobnosti
Limosello aquaticae-Eleocharitetum acicularis
obojživelné trávníky bahničky jehlovité
podrobnosti
Myriophylletum alterniflori
vegetace horských toků se stolístkem střídavokvětým
podrobnosti
Myriophylletum verticillati
vodní vegetace se stolístkem přeslenatým
podrobnosti
Najadetum minoris
vegetace mělkých eutrofních vod s řečankou menší
podrobnosti
Nupharetum pumilae
vegetace oligomezotrofních vod se stulíkem malým
podrobnosti
Nymphaeo albae-Nupharetum luteae
vegetace stojatých a mírně tekoucích vod se stulíkem žlutým
podrobnosti
Nymphoidetum peltatae
vegetace mělkých stojatých vod teplých oblastí s plavínem štítnatým
podrobnosti
Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae
vegetace mělkých aluviálních tůní s rukví obojživelnou
podrobnosti
Parvo-Potamo-Zannichellietum pedicellatae
vegetace eutrofních vod s úzkolistými rdesty a šejdračkou bahenní
podrobnosti
Pilularietum globuliferae
obojživelná vegetace s míčovkou kulkonosnou
podrobnosti
Polygonetum hydropiperis
vegetace obnažených den s rdesnem peprníkem
podrobnosti
Polygono brittingeri-Chenopodietum rubri
vegetace říčních náplavů s vlhkomilnými merlíky a rdesny
podrobnosti
Polygono-Eleocharitetum ovatae
vegetace obnažených den s bahničkou vejčitou a ostřicí šáchorovitou
podrobnosti
Potametum crispi
vodní vegetace s rdestem kadeřavým
podrobnosti
Potametum denso-nodosi
vegetace mírně tekoucích a stojatých vod s rdestem uzlinatým
podrobnosti
Potametum lucentis
vegetace mělkých eutrofních vod s rdestem světlým
podrobnosti
Potametum natantis
vodní vegetace chladnějších oblastí s rdestem vzplývavým
podrobnosti
Potametum pusilli
vegetace mělkých vod s rdestem maličkým nebo rdestem Berchtoldovým
podrobnosti
Potamo crispi-Ranunculetum trichophylli
vegetace mělkých vod s lakušníkem niťolistým
podrobnosti
Potamo pectinati-Myriophylletum spicati
vodní vegetace se stolístkem klasnatým
podrobnosti
Potamo perfoliati-Ranunculetum circinati
vegetace stojatých alkalických vod s lakušníkem okrouhlým
podrobnosti
Potamo-Ceratophylletum submersi
vegetace mělkých vod s růžkatcem bradavčitým
podrobnosti
Pruno spinosae-Ligustretum vulgaris
teplomilné trnkové křoviny
podrobnosti
Ranunculetum aquatilis
vegetace mělkých vod vlhkých oblastí s lakušníkem vodním a lakušníkem štítnatým
podrobnosti
Rorippo-Phalaridetum arundinaceae
poříční rákosiny s chrasticí rákosovitou
podrobnosti
Sagittario sagittifoliae-Sparganietum emersi
mokřadní vegetace s šípatkou střelolistou a zevarem jednoduchým
podrobnosti
Schoenoplectetum lacustris
rákosiny se skřípincem jezerním
podrobnosti
Stellario uliginosae-Isolepidetum setaceae
vegetace rybničních okrajů se sítinou žabí a ptačincem mokřadním
podrobnosti
Stratiotetum aloidis
vodní vegetace s řezanem pilolistým
podrobnosti
Trapetum natantis
vegetace mělkých eutrofních vod teplých oblastí s kotvicí plovoucí
podrobnosti
Veronico anagalloidis-Lythretum hyssopifoliae
subhalofilní vegetace nízkých jednoletých bylin
podrobnosti
zobrazit vybrané
Autor: Šumberová, Kateřina
Počet fotografií: 1–48 z 142
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 6.6.2024

TOPlist