Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–48 z 176
verze pro mobil
Počet druhů: 70zobrazit vybrané
Achillea pratensis
řebříček luční
podrobnosti
Aconitum variegatum
oměj pestrý
podrobnosti
Alopecurus myosuroides
psárka polní
podrobnosti
Atriplex heterosperma
lebeda různosemenná
podrobnosti
Bromus japonicus
sveřep japonský
podrobnosti
Bromus secalinus
sveřep stoklasa
podrobnosti
Buglossoides incrassata subsp. splitgerberi
kamejka ztloustlá přehlížená
podrobnosti
Carex alba
ostřice bílá
podrobnosti
Carex flacca
ostřice chabá
podrobnosti
Carex hordeistichos
ostřice ječmenovitá
podrobnosti
Carex secalina
ostřice žitná
podrobnosti
Cerastium brachypetalum
rožec krátkoplátečný
podrobnosti
Cerastium tenoreanum
rožec Tenoreův
podrobnosti
Chenopodium urbicum
merlík městský
podrobnosti
Cicuta virosa
rozpuk jizlivý
podrobnosti
Corydalis alba
dymnivka bílá
podrobnosti
Crepis paludosa
škarda bahenní
podrobnosti
Crepis tectorum
škarda střešní
podrobnosti
Cuscuta approximata
kokotice žlutavá (kokotice křovištní)
podrobnosti
Dactylorhiza incarnata
prstnatec pleťový
podrobnosti
Eleocharis uniglumis subsp. uniglumis
bahnička jednoplevá pravá
podrobnosti
Erigeron podolicus
turan podolský
podrobnosti
Euphorbia salicifolia
pryšec vrbolistý
podrobnosti
Euphorbia stricta
pryšec tuhý
podrobnosti
Filago lutescens
bělolist žlutavý
podrobnosti
Gagea minima
křivatec nejmenší
podrobnosti
Galium tricornutum
svízel trojrohý
podrobnosti
Galium wirtgenii
svízel Wirtgenův
podrobnosti
Genista sagittalis
kručinka křídlatá (kručinečka křídlatá)
podrobnosti
Helictotrichon desertorum subsp. basalticum
ovsíř stepní čedičový (ovsec stepní čedičový)
podrobnosti
Hottonia palustris
žebratka bahenní
podrobnosti
Juncus sphaerocarpus
sítina kulatoplodá
podrobnosti
Lathraea squamaria subsp. squamaria
podbílek šupinatý
podrobnosti
Lathyrus aphaca
hrachor pačočkový
podrobnosti
Lathyrus nissolia
hrachor trávolistý
podrobnosti
Lathyrus nissolia subsp. nissolia
hrachor trávolistý pravý
podrobnosti
Lemna gibba
okřehek hrbatý
podrobnosti
Limosella aquatica
blatěnka vodní
podrobnosti
Luzula pallescens
bika bledavá
podrobnosti
Marrubium vulgare
jablečník obecný
podrobnosti
Medicago minima
tolice nejmenší
podrobnosti
Ophrys apifera
tořič včelonosný
podrobnosti
Orobanche arenaria
záraza písečná (mordovka písečná)
podrobnosti
Orobanche artemisiae-campestris
záraza šupinatá
podrobnosti
Orobanche caryophyllacea
záraza hřebíčková
podrobnosti
Orobanche elatior
záraza vyšší
podrobnosti
Orobanche kochii
záraza zardělá
podrobnosti
Orobanche picridis
záraza hořčíková
podrobnosti
Papaver argemone
mák polní
podrobnosti
Polygala amarella
vítod nahořklý
podrobnosti
Polygala comosa
vítod chocholatý
podrobnosti
Polystichum aculeatum
kapradina laločnatá
podrobnosti
Potamogeton nodosus
rdest uzlinatý
podrobnosti
Prunella laciniata
černohlávek dřípený
podrobnosti
Pseudognaphalium luteoalbum
protěž žlutobílá
podrobnosti
Pulsatilla patens
koniklec otevřený
podrobnosti
Quercus pubescens
dub pýřitý (šipák)
podrobnosti
Salix silesiaca
vrba slezská
podrobnosti
Scirpoides holoschoenus
kamýšek obecný
podrobnosti
Scorzonera purpurea
hadí mord nachový
podrobnosti
Senecio erucifolius
starček roketolistý
podrobnosti
Seseli hippomarathrum
sesel fenyklový
podrobnosti
Silene viscosa
silenka lepkavá (knotovka lepkavá)
podrobnosti
Sisymbrium strictissimum
hulevník nejtužší
podrobnosti
Valerianella carinata
kozlíček kýlnatý
podrobnosti
Valerianella rimosa
kozlíček štěrbinatý
podrobnosti
Veronica hederifolia
rozrazil břečťanolistý
podrobnosti
Veronica praecox
rozrazil časný
podrobnosti
Veronica triloba
rozrazil trojlaločný
podrobnosti
Wolffia arrhiza
drobnička bezkořenná
podrobnosti


Počet společenstev: 28
Agrostio stoloniferae-Juncetum ranarii
slaniska s ostřicí žitnou
podrobnosti
Asclepiadetum syriacae
ruderální vegetace s invazní klejichou hedvábnou
podrobnosti
Atriplicetum nitentis
ruderální vegetace s lebedou lesklou
podrobnosti
Beruletum erectae
mokřadní vegetace s potočníkem vzpřímeným
podrobnosti
Caricetum ripariae
vegetace nížinných říčních niv s ostřicí pobřežní
podrobnosti
Caucalido platycarpi-Conringietum orientalis
bazifilní plevelová vegetace obilných polí s dejvorcem velkoplodým
podrobnosti
Cerastio dubii-Ranunculetum sardoi
vegetace nízkých jednoletých bylin v polních mokřadech teplých oblastí
podrobnosti
Ceratophylletum demersi
vegetace mělkých eutrofních vod s růžkatcem ostnitým
podrobnosti
Chelidonio majoris-Robinietum pseudoacaciae
mezofilní akátiny s dominantními nitrofyty
podrobnosti
Glycerio-Sparganietum neglecti
rákosiny se zevarem vzpřímeným
podrobnosti
Holco mollis-Quercetum roboris
vlhké acidofilní doubravy
podrobnosti
Hottonietum palustris
vegetace mělkých tůní a struh s žebratkou bahenní
podrobnosti
Junco inflexi-Menthetum longifoliae
bazifilní vegetace vlhkých narušovaných půd s mátou dlouholistou
podrobnosti
Lemnetum gibbae
vegetace hladiny mělkých vod s okřehkem hrbatým
podrobnosti
Lolietum perennis
vytrvalá travinná vegetace sešlapávaných míst
podrobnosti
Loto tenuis-Potentilletum anserinae
slané mochnové trávníky
podrobnosti
Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae
vegetace mělkých aluviálních tůní s rukví obojživelnou
podrobnosti
Oenothero biennis-Helianthetum tuberosi
ruderální vegetace s invazní slunečnicí topinamburem
podrobnosti
Polygonetum arenastri
sešlapávaná vegetace s truskavcem obecným
podrobnosti
Potametum denso-nodosi
vegetace mírně tekoucích a stojatých vod s rdestem uzlinatým
podrobnosti
Potamo natantis-Polygonetum natantis
vzplývavá vegetace s rdesnem obojživelným
podrobnosti
Potamo pectinati-Myriophylletum spicati
vodní vegetace se stolístkem klasnatým
podrobnosti
Puccinellietum limosae
zblochancová slaniska
podrobnosti
Rumici maritimi-Ranunculetum scelerati
vegetace obnažených den se šťovíkem přímořským a pryskyřníkem lítým
podrobnosti
Salicetum albae
měkké luhy s vrbou bílou
podrobnosti
Sambucetum nigrae
nitrofilní křoviny s bezem černým
podrobnosti
Urtico dioicae-Heracleetum mantegazziani
vegetace s invazním bolševníkem velkolepým
podrobnosti
Veronicetum hederifolio-triphylli
jarní efemérní vegetace polních plevelů na bazických půdách
podrobnosti
zobrazit vybrané
Autor: Hubatka, Petr
Počet fotografií: 1–48 z 176
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 19.2.2024

TOPlist