Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–48 z 193
verze pro mobil
Počet druhů: 120zobrazit vybrané
Adonis vernalis
hlaváček jarní
podrobnosti
Allium carinatum
česnek kýlnatý
podrobnosti
Allium schoenoprasum subsp. alpinum
pažitka pobřežní horská
podrobnosti
Allium victorialis
česnek hadí
podrobnosti
Anacamptis pyramidalis
rudohlávek jehlancovitý
podrobnosti
Aquilegia vulgaris
orlíček obecný
podrobnosti
Armeria vulgaris
trávnička obecná
podrobnosti
Astragalus danicus
kozinec dánský
podrobnosti
Avenula pratensis
ovsíř luční
podrobnosti
Avenula pubescens
ovsíř pýřitý
podrobnosti
Betonica officinalis
bukvice lékařská
podrobnosti
Blysmus compressus
skřípinka smáčknutá
podrobnosti
Calla palustris
ďáblík bahenní
podrobnosti
Caltha palustris
blatouch bahenní
podrobnosti
Campanula barbata
zvonek vousatý
podrobnosti
Carex acuta
ostřice štíhlá
podrobnosti
Carex aterrima
ostřice nejtmavší (ostřice zčernalá)
podrobnosti
Carex bohemica
ostřice šáchorovitá (tuřice česká)
podrobnosti
Carex davalliana
ostřice Davallova (tuřice Davallova)
podrobnosti
Carex dioica
ostřice dvoudomá (tuřice dvoudomá)
podrobnosti
Carex flacca
ostřice chabá
podrobnosti
Carex flava
ostřice rusá (ostřice žlutá)
podrobnosti
Carex hostiana
ostřice Hostova
podrobnosti
Carex pauciflora
ostřice chudokvětá
podrobnosti
Carex pulicaris
ostřice blešní (tuřice blešní)
podrobnosti
Carex rostrata
ostřice zobánkatá
podrobnosti
Carex vaginata
ostřice pochvatá
podrobnosti
Carlina biebersteinii
pupava Biebersteinova
podrobnosti
Catabrosa aquatica
odemka vodní
podrobnosti
Centaurea stenolepis
chrpa úzkoperá (chrpina úzkoperá)
podrobnosti
Centaurium erythraea
zeměžluč okolíkatá (zeměžluč lékařská)
podrobnosti
Chaerophyllum hirsutum
krabilice chlupatá
podrobnosti
Cirsium eriophorum
pcháč bělohlavý
podrobnosti
Cirsium heterophyllum
pcháč různolistý
podrobnosti
Cirsium rivulare
pcháč potoční
podrobnosti
Crepis praemorsa
škarda ukousnutá
podrobnosti
Crocus albiflorus
šafrán bělokvětý
podrobnosti
Dactylorhiza fuchsii subsp. sudetica
prstnatec Fuchsův chladnomilný
podrobnosti
Dactylorhiza incarnata
prstnatec pleťový
podrobnosti
Dactylorhiza majalis
prstnatec májový
podrobnosti
Dactylorhiza sambucina
prstnatec bezový
podrobnosti
Daphne mezereum
lýkovec jedovatý
podrobnosti
Eleocharis quinqueflora
bahnička chudokvětá
podrobnosti
Epipactis palustris
kruštík bahenní
podrobnosti
Equisetum telmateia
přeslička největší
podrobnosti
Eriophorum angustifolium
suchopýr úzkolistý
podrobnosti
Eriophorum gracile
suchopýr štíhlý
podrobnosti
Eriophorum latifolium
suchopýr širolistý
podrobnosti
Eriophorum vaginatum
suchopýr pochvatý
podrobnosti
Euphorbia palustris
pryšec bahenní
podrobnosti
Ficaria calthifolia
orsej blatoucholistý
podrobnosti
Galanthus nivalis
sněženka podsněžník
podrobnosti
Gentiana pneumonanthe
hořec hořepník (hořepník proužkatý, hořepník luční)
podrobnosti
Gentianella amarella
hořeček nahořklý
podrobnosti
Gentianella lutescens subsp. carpatica
hořeček žlutavý karpatský
podrobnosti
Geum rivale
kuklík potoční
podrobnosti
Globularia bisnagarica
koulenka prodloužená
podrobnosti
Gymnadenia conopsea
pětiprstka žežulník
podrobnosti
Hacquetia epipactis
hvězdnatec zubatý (hvězdnatec čemeřicový)
podrobnosti
Hammarbya paludosa
měkkyně bahenní
podrobnosti
Hydrocotyle vulgaris
pupečník obecný
podrobnosti
Hypochaeris uniflora
prasetník jednoúborný (náholník jednoúborný)
podrobnosti
Inula ensifolia
oman mečolistý
podrobnosti
Iris graminea
kosatec trávovitý
podrobnosti
Iris humilis subsp. arenaria
kosatec skalní písečný
podrobnosti
Iris sibirica
kosatec sibiřský
podrobnosti
Iris spuria
kosatec žlutofialový
podrobnosti
Iris variegata
kosatec různobarvý
podrobnosti
Juncus gerardii
sítina Gerardova
podrobnosti
Juncus inflexus
sítina sivá
podrobnosti
Lathyrus latifolius
hrachor širolistý
podrobnosti
Lathyrus palustris
hrachor bahenní
podrobnosti
Lathyrus pannonicus subsp. pannonicus
hrachor panonský pravý
podrobnosti
Leucojum aestivum
bledule letní
podrobnosti
Liparis loeselii
hlízovec Loeselův
podrobnosti
Lysimachia vulgaris
vrbina obecná
podrobnosti
Lythrum salicaria
kyprej vrbice (kyprej obecný)
podrobnosti
Melampyrum cristatum
černýš hřebenitý
podrobnosti
Melampyrum nemorosum var. praecox
černýš hajní časný
podrobnosti
Ophrys holosericea subsp. holubyana
tořič čmelákovitý Holubyho
podrobnosti
Orchis militaris
vstavač vojenský
podrobnosti
Orchis morio
vstavač kukačka
podrobnosti
Orchis pallens
vstavač bledý
podrobnosti
Orchis ustulata
vstavač osmahlý
podrobnosti
Parnassia palustris
tolije bahenní
podrobnosti
Pedicularis exaltata
všivec statný
podrobnosti
Pedicularis palustris
všivec bahenní
podrobnosti
Pinguicula vulgaris
tučnice obecná
podrobnosti
Pleurospermum austriacum
mázdřinec rakouský
podrobnosti
Polygala amarella
vítod nahořklý
podrobnosti
Polygala major
vítod větší
podrobnosti
Pseudolysimachion spicatum
rozrazil klasnatý
podrobnosti
Pseudolysimachion spurium subsp. foliosum
rozrazil latnatý širolistý
podrobnosti
Pulmonaria angustifolia
plicník úzkolistý
podrobnosti
Pulsatilla grandis
koniklec velkokvětý
podrobnosti
Rhodiola rosea
rozchodnice růžová
podrobnosti
Rosa gallica
růže galská (růže keltská)
podrobnosti
Rubus chamaemorus
ostružiník moruška
podrobnosti
Rubus saxatilis
ostružiník skalní
podrobnosti
Salix silesiaca
vrba slezská
podrobnosti
Scheuchzeria palustris
blatnice bahenní
podrobnosti
Schoenoplectus tabernaemontani
skřípinec Tabernaemontanův
podrobnosti
Scilla drunensis subsp. drunensis
ladoňka rakouská pravá
podrobnosti
Senecio subalpinus
starček podalpský
podrobnosti
Serratula tinctoria
srpice barvířská
podrobnosti
Sesleria uliginosa
pěchava slatinná
podrobnosti
Streptopus amplexifolius
čípek objímavý
podrobnosti
Swertia perennis
kropenáč vytrvalý
podrobnosti
Traunsteinera globosa
hlavinka horská
podrobnosti
Trichophorum alpinum
suchopýrek alpský
podrobnosti
Trifolium alpestre
jetel alpínský
podrobnosti
Trifolium rubens
jetel červenavý
podrobnosti
Triglochin palustris
bařička bahenní
podrobnosti
Trollius altissimus
upolín nejvyšší
podrobnosti
Veratrum album subsp. lobelianum
kýchavice bílá Lobelova
podrobnosti
Veratrum nigrum
kýchavice černá
podrobnosti
Vicia sylvatica
vikev lesní
podrobnosti
Viola elatior
violka vyvýšená
podrobnosti
Viola palustris
violka bahenní
podrobnosti
Viola pumila
violka nízká
podrobnosti


Počet společenstev: 23
Andromedo polifoliae-Sphagnetum magellanici
bultová vegetace subkontinentálních a kontinentálních vrchovišť
podrobnosti
Bartsio alpinae-Caricetum nigrae
vegetace zrašelinělých pramenišť v hercynských karech
podrobnosti
Brachythecio rivularis-Cratoneuretum
vegetace vápnitých lesních pramenišť s převahou mechorostů
podrobnosti
Calliergo sarmentosi-Eriophoretum angustifolii
arkticko-alpínská rašeliniště se srpnatkou trsnatou
podrobnosti
Campylio stellati-Caricetum lasiocarpae
vápnitá nepěnovcová slatiniště s vachtou trojlistou a vysokými ostřicemi
podrobnosti
Cardamino-Chrysosplenietum alternifolii
vegetace lesních pramenišť s řeřišnicí hořkou
podrobnosti
Caricetum nigrae
mezotrofní rašelinné louky s ostřicí obecnou
podrobnosti
Carici echinatae-Sphagnetum
přechodová rašeliniště s nízkými ostřicemi
podrobnosti
Carici pendulae-Eupatorietum cannabini
vegetace narušovaných podmáčených stanovišť s ostřicí převislou
podrobnosti
Carici rostratae-Drepanocladetum fluitantis
vegetace šlenků v mělkých částech horských vrchovišť
podrobnosti
Crepido paludosae-Philonotidetum seriatae
vegetace kyselých vysokohorských pramenišť s převahou mechorostů
podrobnosti
Eleocharitetum quinqueflorae
iniciální sukcesní stadia vápnitých slatinišť s bahničkou chudokvětou
podrobnosti
Empetro nigri-Sphagnetum fusci
boreální vrchoviště s bulty rašeliníku hnědého
podrobnosti
Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi
koberce rašeliníku křivolistého se suchopýrem pochvatým
podrobnosti
Glycerietum notatae
mokřadní vegetace se zblochanem řasnatým
podrobnosti
Junco inflexi-Menthetum longifoliae
bazifilní vegetace vlhkých narušovaných půd s mátou dlouholistou
podrobnosti
Lemnetum gibbae
vegetace hladiny mělkých vod s okřehkem hrbatým
podrobnosti
Menyantho trifoliatae-Sphagnetum teretis
minerálně bohatá slatiniště s kalcitolerantními rašeliníky a boreálními ostřicemi
podrobnosti
Polytricho communis-Molinietum caeruleae
vysychavá přechodová rašeliniště s bezkolencem modrým
podrobnosti
Riccietum rhenanae
ponořená vegetace mělkých vod s trhutkou rýnskou
podrobnosti
Swertietum perennis
vegetace subalpínských pramenišť s pažitkou pobřežní a kropenáčem vytrvalým
podrobnosti
Trichophoro cespitosi-Sphagnetum compacti
boreální vrchoviště se suchopýrkem trsnatým
podrobnosti
Trichophoro cespitosi-Sphagnetum papillosi
koberce rašeliníku bradavčitého se suchopýrkem trsnatým
podrobnosti
zobrazit vybrané
Autor: Hájková, Petra
Počet fotografií: 1–48 z 193
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 19.2.2024

TOPlist