Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–23 z 23
verze pro mobil
Počet druhů: 1zobrazit vybrané
Salix hastata
vrba hrotolistá (vrba šípová)
podrobnosti


Počet společenstev: 20
Adenostylo alliariae-Pinetum mugo
subalpínské vysokobylinné klečové porosty
podrobnosti
Anthrisco nitidae-Aegopodietum podagrariae
horská nitrofilní lemová vegetace s kerblíkem lesklým
podrobnosti
Arunco vulgaris-Lunarietum redivivae
vegetace suťových svahů s měsíčnicí lékařskou a udatnou lesní
podrobnosti
Cardaminetum opicii
vegetace vysokohorských pramenišť s řeřišnicí hořkou Opizovou
podrobnosti
Caricetum remotae
vegetace lesních pramenišť s ostřicí řídkoklasou
podrobnosti
Carici pilosae-Carpinetum betuli
karpatské dubohabřiny
podrobnosti
Chaerophylletum aromatici
nitrofilní ruderální vegetace s krabilicí zápašnou
podrobnosti
Crepido conyzifoliae-Calamagrostietum villosae
subalpínské trávníky s třtinou chloupkatou
podrobnosti
Daphno mezerei-Dryopteridetum filicis-maris
subalpínská kapradinová vegetace s kapradí samcem
podrobnosti
Festuco supinae-Nardetum strictae
druhově chudé subalpínské smilkové trávníky
podrobnosti
Junco trifidi-Empetretum hermaphroditi
skalní alpínská vřesoviště s šichou
podrobnosti
Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
podhorské acidofilní bučiny
podrobnosti
Piceo abietis-Alnetum glutinosae
smrkové olšiny
podrobnosti
Ranunculo platanifolii-Adenostyletum alliariae
subalpínské havezové nivy
podrobnosti
Salici silesiacae-Betuletum carpaticae
subalpínské křoviny s břízou karpatskou
podrobnosti
Saxifrago paniculatae-Agrostietum alpinae
alpínské skalní trávníky s psinečkem alpským
podrobnosti
Senecioni-Epilobietum angustifolii
vegetace narušovaných stanovišť se starčkem lesním a vrbovkou úzkolistou
podrobnosti
Trollio altissimi-Geranietum sylvatici
subalpínské upolínové nivy
podrobnosti
Valeriano dioicae-Caricetum davallianae
vápnitá slatiniště s ostřicí Davallovou
podrobnosti
Violo sudeticae-Deschampsietum cespitosae
subalpínské metlicové trávníky
podrobnosti
zobrazit vybrané
Autor: Kočí, Martin
Počet fotografií: 1–23 z 23
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 4.10.2023

TOPlist