Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–48 z 172
verze pro mobil
Počet druhů: 2zobrazit vybrané
Carduus nutans
bodlák nicí
podrobnosti
Hieracium aurantiacum
jestřábník oranžový
podrobnosti


Počet společenstev: 155
Aceri-Tilietum
suťové a skalní javorové lipiny
podrobnosti
Agropyro cristati-Kochietum prostratae
reliktní vegetace obnažených sprašových svahů
podrobnosti
Alliario petiolatae-Chaerophylletum temuli
nitrofilní lemová vegetace s krabilicí mámivou
podrobnosti
Alnetum incanae
devětsilové olšiny s olší šedou
podrobnosti
Alysso alyssoidis-Sedetum
bazifilní vegetace skalních výchozů s rozchodníkem bílým
podrobnosti
Angelico sylvestris-Cirsietum oleracei
vlhké louky s pcháčem zelinným
podrobnosti
Aphano arvensis-Matricarietum chamomillae
acidofilní plevelová vegetace v mírně teplých oblastech s heřmánkem pravým
podrobnosti
Arrhenatherion elatioris
mezofilní ovsíkové a kostřavové louky
podrobnosti
Arrhenathero elatioris-Robinietum pseudoacaciae
druhově chudé akátiny s travnatým podrostem na písčitých půdách
podrobnosti
Asplenietum cuneifolii
vegetace hadcových skal se sleziníkem hadcovým a sleziníkem nepravým
podrobnosti
Asplenio trichomanis-Polypodietum vulgaris
vegetace stinných silikátových skal s osladičem obecným
podrobnosti
Astero pannonici-Bolboschoenetum compacti
brakické rákosiny s kamyšníkem přímořským
podrobnosti
Avenello flexuosae-Callunetum vulgaris
alpínská vřesoviště
podrobnosti
Brachythecio rivularis-Cratoneuretum
vegetace vápnitých lesních pramenišť s převahou mechorostů
podrobnosti
Bupleuro longifoliae-Calamagrostietum arundinaceae
subalpínské trávníky s třtinou rákosovitou
podrobnosti
Calamagrostio villosae-Piceetum abietis
horské třtinové smrčiny
podrobnosti
Calletum palustris
mokřadní vegetace s ďáblíkem bahenním
podrobnosti
Carduo acanthoidis-Onopordetum acanthii
teplomilná ruderální vegetace s ostropsem trubilem
podrobnosti
Caricetum acutiformi-paniculatae
vegetace minerálně bohatých stojatých vod s ostřicí latnatou
podrobnosti
Caricetum elatae
vegetace mezotrofních stojatých vod s ostřicí vyvýšenou
podrobnosti
Caricetum nigrae
mezotrofní rašelinné louky s ostřicí obecnou
podrobnosti
Caricetum remotae
vegetace lesních pramenišť s ostřicí řídkoklasou
podrobnosti
Carici bigelowii-Nardetum strictae
smilkové alpínské trávníky
podrobnosti
Carici humilis-Seslerietum caeruleae
suché hercynské pěchavové trávníky
podrobnosti
Carlino acaulis-Brometum erecti
širokolisté suché trávníky mírně teplých oblastí
podrobnosti
Caucalido platycarpi-Conringietum orientalis
bazifilní plevelová vegetace obilných polí s dejvorcem velkoplodým
podrobnosti
Centunculo minimi-Anthoceretum punctati
vegetace nízkých bylin a mechorostů na vlhkých polích
podrobnosti
Cephalanthero damasonii-Fagetum sylvaticae
vápnomilné bučiny
podrobnosti
Cerastietum
bazifilní vegetace jarních efemér
podrobnosti
Cetrario-Festucetum supinae
kostřavové alpínské trávníky s lišejníky
podrobnosti
Charetum vulgaris
parožnatková vegetace s Chara vulgaris
podrobnosti
Chelidonio majoris-Robinietum pseudoacaciae
mezofilní akátiny s dominantními nitrofyty
podrobnosti
Chenopodietum botryos
ruderální vegetace s merlíkem hroznovým
podrobnosti
Chenopodietum rubri
vegetace vlhkých půd s merlíkem sivým a merlíkem červeným
podrobnosti
Cladino-Pinetum sylvestris
lišejníkové bory
podrobnosti
Convolvulo arvensis-Elytrigietum repentis
ruderální vegetace s pýrem plazivým
podrobnosti
Corniculario aculeatae-Corynephoretum canescentis
subatlantské trávníky vátých písků s paličkovcem šedavým
podrobnosti
Crepido paludosae-Philonotidetum seriatae
vegetace kyselých vysokohorských pramenišť s převahou mechorostů
podrobnosti
Crypsietum aculeatae
slaniska se skrytěnkou bodlinatou
podrobnosti
Cryptogrammetum crispae
vegetace alpínských a subalpínských silikátových sutí s jinořadcem kadeřavým
podrobnosti
Cuscuto europaeae-Calystegietum sepium
vegetace vlhkých míst s bylinnými liánami
podrobnosti
Cymbalarietum muralis
vegetace zdí se zvěšincem zedním
podrobnosti
Cynodonto dactyli-Atriplicetum tataricae
ruderální vegetace s lebedou tatarskou
podrobnosti
Cystopteridetum fragilis
vegetace stinných vápencových skal s puchýřníkem křehkým a sleziníkem zeleným
podrobnosti
Daphno mezerei-Dryopteridetum filicis-maris
subalpínská kapradinová vegetace s kapradí samcem
podrobnosti
Descurainio sophiae-Atriplicetum oblongifoliae
ruderální vegetace s lebedou podlouhlolistou
podrobnosti
Diantho serotini-Festucetum vaginatae
podrobnosti
Digitario sanguinalis-Eragrostietum minoris
ruderální a plevelová vegetace s miličkou menší
podrobnosti
Drepanoclado fluitantis-Caricetum limosae
vegetace šlenků s ostřicí mokřadní na hlubokých vrchovištích
podrobnosti
Dryopterido dilatatae-Pinetum mugo
subalpínské klečové porosty
podrobnosti
Echinochloo cruris-galli-Chenopodietum polyspermi
plevelová vegetace obilnin a okopanin na neutrálních půdách
podrobnosti
Eleocharitetum palustris
vegetace mělkých mokřadů s bahničkou mokřadní
podrobnosti
Eleocharito-Littorelletum uniflorae
obojživelná vegetace s pobřežnicí jednokvětou
podrobnosti
Elytrigio repentis-Aegopodietum podagrariae
nitrofilní ruderální vegetace s bršlicí kozí nohou
podrobnosti
Equiseto fluviatilis-Caricetum rostratae
vegetace oligotrofních stojatých vod s ostřicí zobánkatou
podrobnosti
Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi
koberce rašeliníku křivolistého se suchopýrem pochvatým
podrobnosti
Euphorbio cyparissiae-Callunetum vulgaris
suchá vřesoviště nížin a pahorkatin
podrobnosti
Euphorbio-Quercetum
teplomilné bazifilní doubravy na mělkých suchých půdách
podrobnosti
Festuco capillatae-Nardetum strictae
mezofilní podhorské a horské smilkové trávníky
podrobnosti
Festuco pallentis-Aurinietum saxatilis
tařicová vegetace silikátových skal
podrobnosti
Festuco supinae-Nardetum strictae
druhově chudé subalpínské smilkové trávníky
podrobnosti
Festuco valesiacae-Stipetum capillatae
stepní pastviny s kostřavou walliskou a kavylem vláskovitým
podrobnosti
Festuco-Pinetum sylvestris
bazifilní kontinentální bory
podrobnosti
Festuco-Veronicetum dillenii
teplomilná acidofilní vegetace efemérních rozrazilů
podrobnosti
Filipendulo ulmariae-Geranietum palustris
bazifilní vlhká tužebníková lada s kakostem bahenním
podrobnosti
Fraxino pannonicae-Ulmetum glabrae
panonské tvrdé luhy nížinných řek s jasanem úzkolistým
podrobnosti
Galio odorati-Fagetum sylvaticae
mezotrofní bučiny
podrobnosti
Galio sylvatici-Carpinetum betuli
hercynské mezické dubohabřiny
podrobnosti
Geranio sanguinei-Peucedanetum cervariae
lemy se smldníkem jelením
podrobnosti
Geranio sylvatici-Trisetetum flavescentis
horské troujštětové louky s kakostem lesním
podrobnosti
Glycerietum fluitantis
mokřadní vegetace se zblochanem vzplývavým
podrobnosti
Gymnocarpietum robertiani
vegetace bazických osypů s bukovincem vápencovým
podrobnosti
Helichryso arenariae-Festucetum pallentis
vegetace silikátových pahorků se smilem písečným
podrobnosti
Hordeetum murini
ruderální trávníky s ječmenem myším
podrobnosti
Hyoscyamo nigri-Malvetum neglectae
nízká ruderální vegetace se slézem přehlíženým
podrobnosti
Isoëtetum echinosporae
vegetace dna karových jezer s šídlatkou ostnovýtrusou
podrobnosti
Isoëto-Nano-Juncetea
vegetace jednoletých vlhkomilných bylin
podrobnosti
Juncetum squarrosi
vlhké smilkové louky se sítinou kostrbatou
podrobnosti
Junipero communis-Cotoneasteretum integerrimi
skalníkové křoviny
podrobnosti
Lemno-Utricularietum
vegetace mělkých vod s bublinatkou obecnou
podrobnosti
Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum pubescentis
bazifilní dubový řídkoles na mělkých suchých půdách severní části Panonské oblasti
podrobnosti
Lolio perennis-Cynosuretum cristati
jílkové pastviny
podrobnosti
Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
podhorské acidofilní bučiny
podrobnosti
Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae
mezofilní acidofilní doubravy
podrobnosti
Melico transsilvanicae-Robinietum pseudoacaciae
nízké až keřovité akátiny teplých skalnatých strání
podrobnosti
Melilotetum albo-officinalis
ruderální vegetace s komonicí bílou a komonicí lékařskou
podrobnosti
Molinietum caerulae
bazifilní bezkolencové louky
podrobnosti
Nitelletum flexilis
parožnatková vegetace s Nitella flexilis
podrobnosti
Nymphaeo albae-Nupharetum luteae
vegetace stojatých a mírně tekoucích vod se stulíkem žlutým
podrobnosti
Pastinaco sativae-Arrhenatheretum elatioris
eutrofní ovsíkové louky
podrobnosti
Petasitetum hybridi
vegetace niv s devětsilem lékařským
podrobnosti
Phalaridetum arundinaceae
rákosiny stojatých vod a niv nížinných řek s chrasticí rákosovitou
podrobnosti
Philonotido fontanae-Montietum rivularis
vegetace podhorských pramenišť se zdrojovkami
podrobnosti
Phragmitetum australis
rákosiny s rákosem obecným
podrobnosti
Polygonetum arenastri
sešlapávaná vegetace s truskavcem obecným
podrobnosti
Polygono-Eleocharitetum ovatae
vegetace obnažených den s bahničkou vejčitou a ostřicí šáchorovitou
podrobnosti
Polytricho piliferi-Scleranthetum perennis
vegetace skalních výchozů s chmerkem vytrvalým
podrobnosti
Poo badensis-Festucetum pallentis
západopanonské skalní stepi na vápenci
podrobnosti
Poo compressae-Tussilaginetum farfarae
ruderální vegetace obnažených ploch s podbělem lékařským
podrobnosti
Poo trivialis-Alopecuretum pratensis
aluviální psárkové louky
podrobnosti
Potametum praelongi
vodní vegetace s rdestem dlouholistým
podrobnosti
Potentillo heptaphyllae-Festucetum rupicolae
acidofilní suché trávníky teplých oblastí
podrobnosti
Prunetum fruticosae
stepní křoviny s třešní křovitou
podrobnosti
Pruno spinosae-Ligustretum vulgaris
teplomilné trnkové křoviny
podrobnosti
Puccinellietum limosae
zblochancová slaniska
podrobnosti
Quercetum pubescenti-roboris
panonské sprašové doubravy
podrobnosti
Ranunculetum aquatilis
vegetace mělkých vod vlhkých oblastí s lakušníkem vodním a lakušníkem štítnatým
podrobnosti
Ranunculetum fluitantis
vegetace středních toků řek s lakušníkem vzplývavým
podrobnosti
Ranunculo platanifolii-Adenostyletum alliariae
subalpínské havezové nivy
podrobnosti
Rhamno catharticae-Cornetum sanguineae
vlhké nivní trnkové křoviny
podrobnosti
Ribeso alpini-Rosetum pendulinae
křoviny s rybízem alpínským a růží převislou
podrobnosti
Rorippo-Phalaridetum arundinaceae
poříční rákosiny s chrasticí rákosovitou
podrobnosti
Rumicetum alpini
horská nitrofilní vegetace s invazním šťovíkem alpským
podrobnosti
Rumici acetosellae-Spergularietum rubrae
sešlapávaná vegetace s kuřinkou červenou
podrobnosti
Rumici maritimi-Ranunculetum scelerati
vegetace obnažených den se šťovíkem přímořským a pryskyřníkem lítým
podrobnosti
Salicetum albae
měkké luhy s vrbou bílou
podrobnosti
Salicetum auritae
rašelinné mokřadní vrbiny
podrobnosti
Salicetum elaeagno-purpureae
křoviny vrby šedé a lýkovcové na štěrkových lavicích divočících řek
podrobnosti
Salicetum triandrae
pobřežní vrbiny s vrbou trojmužnou
podrobnosti
Salici silesiacae-Betuletum carpaticae
subalpínské křoviny s břízou karpatskou
podrobnosti
Salicornietum prostratae
slanorožcová slaniska
podrobnosti
Salvinio natantis-Spirodeletum polyrhizae
vegetace vodní hladiny s nepukalkou vzplývající a závitkou mnohokořennou
podrobnosti
Sambucetum nigrae
nitrofilní křoviny s bezem černým
podrobnosti
Saxifrago oppositifoliae-Festucetum versicoloris
alpínské skalní trávníky s kostřavou peřestou
podrobnosti
Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati
širokolisté válečkové trávníky teplých oblastí
podrobnosti
Schoenoplectetum lacustris
rákosiny se skřípincem jezerním
podrobnosti
Sclerantho annui-Arnoseridetum minimae
plevelová vegetace obilnin na chudých písčitých půdách
podrobnosti
Scorzonero parviflorae-Juncetum gerardii
slané trávníky se sítinou Gérardovou
podrobnosti
Senecioni sylvatici-Galeopsietum ladani
vegetace silikátových osypů s jednoletými druhy
podrobnosti
Senecioni-Epilobietum angustifolii
vegetace narušovaných stanovišť se starčkem lesním a vrbovkou úzkolistou
podrobnosti
Setario pumilae-Echinochloëtum cruris-galli
plevelová vegetace na vysychavých písčitých půdách s teplomilnými travami
podrobnosti
Sileno otitae-Festucetum brevipilae
sarmatské kostřavové trávníky písčin
podrobnosti
Sileno vulgaris-Nardetum strictae
smilkové trávníky horského stupně Krkonoš
podrobnosti
Sorbo torminalis-Quercetum
acidofilní teplomilné doubravy na mělkých půdách
podrobnosti
Sparganio minimi-Utricularietum intermediae
vegetace tůní se zevarem nejmenším
podrobnosti
Sphagno compacti-Molinietum caerulae
subalpínské bezkolencové trávníky
podrobnosti
Sphagno recurvi-Caricetum rostratae
trvale zamokřená přechodová rašeliniště s ostřicí zobánkatou
podrobnosti
Sphagno warnstorfii-Eriophoretum latifolii
minerálně bohatá slatiniště s kalcitolerantními rašeliníky
podrobnosti
Stachyo sylvaticae-Impatientetum noli-tangere
nitrofilní lemová vegetace s netýkavkou nedůtklivou
podrobnosti
Stratiotetum aloidis
vodní vegetace s řezanem pilolistým
podrobnosti
Teucrio botryos-Melicetum ciliatae
vegetace vápencových osypů se strdivkou brvitou
podrobnosti
Thelypterido palustris-Alnetum glutinosae
rašelinné mokřadní olšiny
podrobnosti
Thlaspio montani-Pinetum sylvestris
hadcové bory suchých oblastí
podrobnosti
Trichophoro cespitosi-Sphagnetum compacti
boreální vrchoviště se suchopýrkem trsnatým
podrobnosti
Trichophoro cespitosi-Sphagnetum papillosi
koberce rašeliníku bradavčitého se suchopýrkem trsnatým
podrobnosti
Trifolio alpestris-Geranietum sanguinei
lemy s kakostem krvavým
podrobnosti
Trifolio medii-Agrimonietum eupatoriae
lemy s jetelem prostředním
podrobnosti
Urtico urentis-Chenopodietum boni-henrici
ruderální vegetace s merlíkem všedobrem a měrnicí černou
podrobnosti
Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis
rašelinné březiny
podrobnosti
Vaccinio-Callunetum vulgaris
podhorská a horská brusnicová vřesoviště
podrobnosti
Valeriano dioicae-Caricetum davallianae
vápnitá slatiniště s ostřicí Davallovou
podrobnosti
Veronico anagalloidis-Lythretum hyssopifoliae
subhalofilní vegetace nízkých jednoletých bylin
podrobnosti
Veronico-Lamietum hybridi
mírně teplomilná plevelová vegetace okopanin s mléči
podrobnosti
Vulpietum myuri
jednoletá vegetace písčin s mrvkou myším ocáskem
podrobnosti
Woodsio ilvensis-Asplenietum septentrionalis
vegetace výslunných silikátových skal se sleziníkem severním a kapradinkou skalní
podrobnosti
zobrazit vybrané
Počet fotografií: 1–48 z 172
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 5.8.2021

TOPlist