Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–48 z 546
verze pro mobil
Počet společenstev: 33
Adenostylion alliariae (eu)
podrobnosti
Alnion glutinosae (eu)
podrobnosti
Alnion incanae (eu)
podrobnosti
Alysso alyssoidis-Sedion (eu)
podrobnosti
Alysso-Festucion pallentis (eu)
podrobnosti
Arrhenatherion elatioris (eu)
podrobnosti
Asplenion septentrionalis (eu)
podrobnosti
Calamagrostion villosae (eu)
podrobnosti
Calthion palustris (eu)
podrobnosti
Carpinion betuli (eu)
podrobnosti
Chelidonio majoris-Robinion pseudoacaciae (eu)
podrobnosti
Cirsio-Brachypodion pinnati (eu)
podrobnosti
Deschampsion cespitosae (eu)
podrobnosti
Fagion sylvaticae (eu)
podrobnosti
Geranio sanguinei-Dictamnetum albae
lemy s třemdavou bílou
podrobnosti
Geranio sanguinei-Peucedanetum cervariae
lemy se smldníkem jelením
podrobnosti
Hyperico perforati-Scleranthion perennis (eu)
podrobnosti
Juncion trifidi (eu)
podrobnosti
Luzulo-Fagion sylvaticae (eu)
podrobnosti
Molinion caeruleae (eu)
podrobnosti
Nardo-Caricion rigidae (eu)
podrobnosti
Petasition officinalis (eu)
podrobnosti
Phragmition communis (eu)
podrobnosti
Phyteumato-Trisetion (eu)
podrobnosti
Piceion excelsae (eu)
podrobnosti
Pinion mugo (eu)
podrobnosti
Quercion petraeae (eu)
podrobnosti
Quercion roboris (eu)
podrobnosti
Salicion albae (eu)
podrobnosti
Salicion silesiacae (eu)
podrobnosti
Tilio-Acerion (eu)
podrobnosti
Trifolion medii (eu)
podrobnosti
Violion caninae (eu)
podrobnosti
zobrazit vybrané
Počet fotografií: 1–48 z 546
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 7.5.2023

TOPlist