Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–48 z 172
verze pro mobil
Počet druhů: 44zobrazit vybrané
Acer negundo
javor jasanolistý (javorovec jasanolistý)
podrobnosti
Arenaria grandiflora
písečnice velkokvětá (skalnatka velkokvětá)
podrobnosti
Atriplex hortensis
lebeda zahradní
podrobnosti
Brassica oleracea var. botrytis
květák (karfiol)
podrobnosti
Cerastium arvense subsp. arvense
rožec rolní pravý
podrobnosti
Cerastium brachypetalum
rožec krátkoplátečný
podrobnosti
Cerastium glomeratum
rožec klubkatý
podrobnosti
Cerastium tenoreanum
rožec Tenoreův
podrobnosti
Cnidium dubium
jarva žilnatá
podrobnosti
Crepis foetida subsp. rhoeadifolia
škarda smrdutá mákolistá
podrobnosti
Dipsacus fullonum
štětka planá
podrobnosti
Dryopteris x deweveri
kapraď
podrobnosti
Hordeum jubatum
ječmen hřívnatý
podrobnosti
Lemna gibba
okřehek hrbatý
podrobnosti
Mespilus germanica
mišpule obecná
podrobnosti
Physalis peruviana
mochyně peruánská
podrobnosti
Pseudolysimachion orchideum
rozrazil vstavačovitý
podrobnosti
Pseudolysimachion spicatum
rozrazil klasnatý
podrobnosti
Pyrethrum macrophyllum
řimbaba velkolistá
podrobnosti
Rosa arvensis
růže rolní (růže plazivá)
podrobnosti
Solanum capsicastrum
lilek ozdobný
podrobnosti
Stellaria holostea
ptačinec velkokvětý
podrobnosti
Stellaria palustris
ptačinec bahenní
podrobnosti
Vaccinium vitis-idaea
brusinka (brusnice brusinka)
podrobnosti
Veronica agrestis
rozrazil polní
podrobnosti
Veronica anagallis-aquatica
rozrazil drchničkovitý
podrobnosti
Veronica arvensis
rozrazil rolní
podrobnosti
Veronica austriaca
rozrazil rakouský
podrobnosti
Veronica beccabunga
rozrazil potoční
podrobnosti
Veronica catenata
rozrazil pobřežní
podrobnosti
Veronica chamaedrys
rozrazil rezekvítek
podrobnosti
Veronica dillenii
rozrazil Dilleniův
podrobnosti
Veronica officinalis
rozrazil lékařský
podrobnosti
Veronica opaca
rozrazil matný
podrobnosti
Veronica persica
rozrazil perský
podrobnosti
Veronica polita
rozrazil lesklý
podrobnosti
Veronica praecox
rozrazil časný
podrobnosti
Veronica prostrata
rozrazil rozprostřený
podrobnosti
Veronica scutellata
rozrazil štítkovitý
podrobnosti
Veronica serpyllifolia
rozrazil douškolistý
podrobnosti
Veronica teucrium
rozrazil ožankový
podrobnosti
Veronica triphyllos
rozrazil trojklaný
podrobnosti
Veronica verna
rozrazil jarní
podrobnosti
Veronica vindobonensis
rozrazil vídeňský
podrobnosti


Počet společenstev: 57
Aegopodio podagrariae-Sambucion nigrae (eu)
podrobnosti
Agrostio stoloniferae-Juncetum ranarii
slaniska s ostřicí žitnou
podrobnosti
Arrhenatherion elatioris (eu)
podrobnosti
Artemisio-Kochion (eu)
podrobnosti
Asclepiadetum syriacae
ruderální vegetace s invazní klejichou hedvábnou
podrobnosti
Atriplicetum nitentis
ruderální vegetace s lebedou lesklou
podrobnosti
Beruletum erectae
mokřadní vegetace s potočníkem vzpřímeným
podrobnosti
Bidention tripartitae (eu)
podrobnosti
Bromo pannonici-Festucion csikhegyensis (eu)
podrobnosti
Caricetum ripariae
vegetace nížinných říčních niv s ostřicí pobřežní
podrobnosti
Caricion remotae (eu)
podrobnosti
Caucalido platycarpi-Conringietum orientalis
bazifilní plevelová vegetace obilných polí s dejvorcem velkoplodým
podrobnosti
Cerastio dubii-Ranunculetum sardoi
vegetace nízkých jednoletých bylin v polních mokřadech teplých oblastí
podrobnosti
Ceratophylletum demersi
vegetace mělkých eutrofních vod s růžkatcem ostnitým
podrobnosti
Chelidonio majoris-Robinietum pseudoacaciae
mezofilní akátiny s dominantními nitrofyty
podrobnosti
Chelidonio majoris-Robinion pseudoacaciae (eu)
podrobnosti
Deschampsion cespitosae (eu)
podrobnosti
Dicrano-Pinion sylvestris (eu)
podrobnosti
Eleocharition soloniensis (eu)
podrobnosti
Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae (eu)
podrobnosti
Eragrostion (eu)
podrobnosti
Festucion vaginatae (eu)
podrobnosti
Geo urbani-Alliarion officinalis (eu)
podrobnosti
Glycerio-Sparganietum neglecti
rákosiny se zevarem vzpřímeným
podrobnosti
Glycerio-Sparganion (eu)
podrobnosti
Hottonietum palustris
vegetace mělkých tůní a struh s žebratkou bahenní
podrobnosti
Junco inflexi-Menthetum longifoliae
bazifilní vegetace vlhkých narušovaných půd s mátou dlouholistou
podrobnosti
Lemnetum gibbae
vegetace hladiny mělkých vod s okřehkem hrbatým
podrobnosti
Lemnion minoris (eu)
podrobnosti
Lolietum perennis
vytrvalá travinná vegetace sešlapávaných míst
podrobnosti
Loto tenuis-Potentilletum anserinae
slané mochnové trávníky
podrobnosti
Lycopodo europaei-Cratoneurion commutati (eu)
podrobnosti
Magnocaricion elatae (eu)
podrobnosti
Nymphaeion albae (eu)
podrobnosti
Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae
vegetace mělkých aluviálních tůní s rukví obojživelnou
podrobnosti
Oenothero biennis-Helianthetum tuberosi
ruderální vegetace s invazní slunečnicí topinamburem
podrobnosti
Onopordion acanthii (eu)
podrobnosti
Phragmition communis (eu)
podrobnosti
Pinion mugo (eu)
podrobnosti
Polygonetum arenastri
sešlapávaná vegetace s truskavcem obecným
podrobnosti
Polygono-Coronopodion (eu)
podrobnosti
Polygono-Eleocharitetum ovatae
vegetace obnažených den s bahničkou vejčitou a ostřicí šáchorovitou
podrobnosti
Potametum denso-nodosi
vegetace mírně tekoucích a stojatých vod s rdestem uzlinatým
podrobnosti
Potamo natantis-Polygonetum natantis
vzplývavá vegetace s rdesnem obojživelným
podrobnosti
Potamo pectinati-Myriophylletum spicati
vodní vegetace se stolístkem klasnatým
podrobnosti
Puccinellietum limosae
zblochancová slaniska
podrobnosti
Rumici maritimi-Ranunculetum scelerati
vegetace obnažených den se šťovíkem přímořským a pryskyřníkem lítým
podrobnosti
Salicetum albae
měkké luhy s vrbou bílou
podrobnosti
Salicion albae (eu)
podrobnosti
Sambucetum nigrae
nitrofilní křoviny s bezem černým
podrobnosti
Sphagnion medii (eu)
podrobnosti
Stipion calamagrostis (eu)
podrobnosti
Tilio-Acerion (eu)
podrobnosti
Trifolion medii (eu)
podrobnosti
Urtico dioicae-Heracleetum mantegazziani
vegetace s invazním bolševníkem velkolepým
podrobnosti
Utricularion vulgaris (eu)
podrobnosti
Veronicetum hederifolio-triphylli
jarní efemérní vegetace polních plevelů na bazických půdách
podrobnosti
zobrazit vybrané
Počet fotografií: 1–48 z 172
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 19.2.2024

TOPlist