Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Results: 1–48 of 476
Number of species: 29show selected
Agrostis vinealis
psineček tuhý
details
Artemisia campestris
pelyněk ladní
details
Asperula cynanchica
mařinka psí
details
Avenula pratensis
ovsíř luční
details
Carex supina
ostřice drobná
details
Centaurea stoebe
chrpa latnatá (chrpa porýnská, čekanice porýnská)
details
Eryngium campestre
máčka ladní
details
Festuca valesiaca
kostřava walliská
details
Gagea bohemica subsp. bohemica
křivatec český pravý
details
Hieracium pilosella
jestřábník chlupáček
details
Jasione montana
pavinec horský
details
Koeleria macrantha
smělek štíhlý
details
Linaria genistifolia
lnice kručinkolistá
details
Medicago minima
tolice nejmenší
details
Medicago prostrata
tolice rozprostřená
details
Phleum phleoides
bojínek tuhý
details
Poa bulbosa
lipnice cibulkatá
details
Potentilla arenaria
mochna písečná
details
Pulsatilla grandis
koniklec velkokvětý
details
Rumex acetosella
šťovík menší (kyselka menší)
details
Sedum sexangulare
rozchodník šestiřadý (rozchodník tenkolistý)
details
Seseli osseum
sesel sivý
details
Silene otites
silenka ušnice
details
Stipa capillata
kavyl vláskovitý
details
Thymus pannonicus
mateřídouška panonská
details
Thymus praecox
mateřídouška časná
details
Thymus praecox subsp. praecox
mateřídouška časná pravá
details
Trifolium arvense
jetel rolní
details
Verbascum phoeniceum
divizna brunátná
details
show selected
Scientific name: Agrostis vinealis, Artemisia campestris, Asperula cynanchica, Avenula pratensis, Carex supina, Centaurea stoebe, Eryngium campestre, Festuca valesiaca, Gagea bohemica subsp. bohemica, Hieracium pilosella, Jasione montana, Koeleria macrantha, Linaria genistifolia, Medicago minima, Medicago prostrata, Phleum phleoides, Poa bulbosa, Potentilla arenaria, Pulsatilla grandis, Rumex acetosella, Sedum sexangulare, Seseli osseum, Silene otites, Stipa capillata, Thymus pannonicus, Thymus praecox, Trifolium arvense, Verbascum phoeniceum
Results: 1–48 of 476

Webmaster: Dana Holubová (Michalcová)Updated: 26.11.2021

TOPlist