Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Results: 1–48 of 70
Number of species: 12show selected
Ailanthus altissima
pajasan žláznatý
details
Carex tomentosa
ostřice plstnatá
details
Cirsium pannonicum
pcháč panonský
details
Fraxinus ornus
jasan zimnář
details
Koeleria macrantha
smělek štíhlý
details
Krascheninnikovia ceratoides
bělostník růžkatý
details
Lathyrus latifolius
hrachor širolistý
details
Myriophyllum verticillatum
stolístek přeslenatý
details
Rumex thyrsiflorus
šťovík rozvětvený (kyseláč rozvětvený)
details
Salix rosmarinifolia
vrba rozmarýnolistá
details
Sedum acre
rozchodník ostrý
details
Trifolium rubens
jetel červenavý
details


Number of syntaxons: 17
Adenostylion alliariae (eu)
details
Alnion glutinosae (eu)
details
Alnion incanae (eu)
details
Cardarietum drabae
ruderální vegetace s vesnovkou obecnou
details
Caucalidion
teplomilná plevelová vegetace obilných polí na bazických půdách
details
Caucalido platycarpi-Conringietum orientalis
bazifilní plevelová vegetace obilných polí s dejvorcem velkoplodým
details
Dryopterido dilatatae-Pinetum mugo
subalpínské klečové porosty
details
Luzulo-Fagion sylvaticae (eu)
details
Petasition officinalis (eu)
details
Prunetum fruticosae
stepní křoviny s třešní křovitou
details
Prunion fruticosae (eu)
details
Ranunculion aquatilis (eu)
details
Salicion albae (eu)
details
Scheuchzerion palustris (eu)
details
Sphagno warnstorfii-Tomentypnion nitentis (eu)
details
Sphagno-Caricion canescentis (eu)
details
Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris
rašelinné brusnicové bory
details
show selected
Results: 1–48 of 70

Webmaster: Dana Holubová (roz. Michalcová)Updated: 19.2.2024

TOPlist